Huyện Thuận Bắc có bao nhiêu Xã

Huyện Thuận Bắc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Thuận. Huyện Thuận Bắc có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Phước Chiến
2 Xã Công Hải
3 Xã Phước Kháng
4 Xã Lợi Hải
5 Xã Bắc Sơn
6 Xã Bắc Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật