Huyện Thọ Xuân có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thọ Xuân là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Thọ Xuân có 41 đơn vị hành chính, bao gồm 38 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thọ Xuân
2 Thị trấn Thị trấn Lam Sơn
3 Thị trấn Thị trấn Sao Vàng
4 Xã Xuân Khánh
5 Xã Thọ Nguyên
6 Xã Xuân Thành
7 Xã Hạnh Phúc
8 Xã Bắc Lương
9 Xã Nam Giang
10 Xã Xuân Phong
11 Xã Thọ Lộc
12 Xã Xuân Trường
13 Xã Xuân Hòa
14 Xã Thọ Hải
15 Xã Tây Hồ
16 Xã Xuân Giang
17 Xã Xuân Quang
18 Xã Xuân Sơn
19 Xã Xuân Hưng
20 Xã Thọ Diên
21 Xã Thọ Lâm
22 Xã Thọ Xương
23 Xã Xuân Bái
24 Xã Xuân Phú
25 Xã Xuân Thắng
26 Xã Xuân Lam
27 Xã Xuân Thiên
28 Xã Thọ Minh
29 Xã Xuân Châu
30 Xã Thọ Lập
31 Xã Quảng Phú
32 Xã Xuân Tín
33 Xã Phú Yên
34 Xã Xuân Yên
35 Xã Xuân Lai
36 Xã Xuân Lập
37 Xã Thọ Thắng
38 Xã Xuân Minh
39 Xã Xuân Tân
40 Xã Xuân Vinh
41 Xã Thọ Trường
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật