Huyện Thanh Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Sơn
2 Xã Sơn Hùng
3 Xã Địch Quả
4 Xã Giáp Lai
5 Xã Thục Luyện
6 Xã Võ Miếu
7 Xã Thạch Khoán
8 Xã Cự Thắng
9 Xã Tất Thắng
10 Xã Văn Miếu
11 Xã Cự Đồng
12 Xã Thắng Sơn
13 Xã Tân Minh
14 Xã Hương Cần
15 Xã Khả Cửu
16 Xã Đông Cửu
17 Xã Tân Lập
18 Xã Yên Lãng
19 Xã Yên Lương
20 Xã Thượng Cửu
21 Xã Lương Nha
22 Xã Yên Sơn
23 Xã Tinh Nhuệ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật