Huyện Thanh Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Thanh Hà có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 24 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Hà
2 Xã Hồng Lạc
3 Xã Việt Hồng
4 Xã Quyết Thắng
5 Xã Tân Việt
6 Xã Cẩm Chế
7 Xã Thanh An
8 Xã Thanh Lang
9 Xã Tiền Tiến
10 Xã Tân An
11 Xã Liên Mạc
12 Xã Thanh Hải
13 Xã Thanh Khê
14 Xã Thanh Xá
15 Xã Thanh Xuân
16 Xã An Lương
17 Xã Thanh Thủy
18 Xã Phượng Hoàng
19 Xã Thanh Sơn
20 Xã Hợp Đức
21 Xã Trường Thành
22 Xã Thanh Bính
23 Xã Thanh Hồng
24 Xã Thanh Cường
25 Xã Vĩnh Lập
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật