Huyện Thanh Ba có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Ba là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Thanh Ba có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Ba
2 Xã Thanh Vân
3 Xã Vân Lĩnh
4 Xã Đông Lĩnh
5 Xã Đại An
6 Xã Hanh Cù
7 Xã Thái Ninh
8 Xã Đồng Xuân
9 Xã Năng Yên
10 Xã Yển Khê
11 Xã Ninh Dân
12 Xã Quảng Nạp
13 Xã Vũ Yển
14 Xã Yên Nội
15 Xã Phương Lĩnh
16 Xã Võ Lao
17 Xã Khải Xuân
18 Xã Mạn Lạn
19 Xã Thanh Xá
20 Xã Chí Tiên
21 Xã Đông Thành
22 Xã Hoàng Cương
23 Xã Sơn Cương
24 Xã Thanh Hà
25 Xã Đỗ Sơn
26 Xã Đỗ Xuyên
27 Xã Lương Lỗ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật