Huyện Thái Thụy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thái Thụy là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Thái Thụy có 48 đơn vị hành chính, bao gồm 47 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Diêm Điền
2 Xã Thụy Tân
3 Xã Thụy Trường
4 Xã Hồng Quỳnh
5 Xã Thụy Dũng
6 Xã Thụy Hồng
7 Xã Thụy Quỳnh
8 Xã Thụy An
9 Xã Thụy Ninh
10 Xã Thụy Hưng
11 Xã Thụy Việt
12 Xã Thụy Văn
13 Xã Thụy Xuân
14 Xã Thụy Dương
15 Xã Thụy Trình
16 Xã Thụy Bình
17 Xã Thụy Chính
18 Xã Thụy Dân
19 Xã Thụy Hải
20 Xã Thụy Phúc
21 Xã Thụy Lương
22 Xã Thụy Liên
23 Xã Thụy Duyên
24 Xã Thụy Hà
25 Xã Thụy Thanh
26 Xã Thụy Sơn
27 Xã Thụy Phong
28 Xã Thái Thượng
29 Xã Thái Nguyên
30 Xã Thái Thủy
31 Xã Thái Dương
32 Xã Thái Giang
33 Xã Thái Hòa
34 Xã Thái Sơn
35 Xã Thái Hồng
36 Xã Thái An
37 Xã Thái Phúc
38 Xã Thái Hưng
39 Xã Thái Đô
40 Xã Thái Xuyên
41 Xã Thái Hà
42 Xã Mỹ Lộc
43 Xã Thái Tân
44 Xã Thái Thuần
45 Xã Thái Học
46 Xã Thái Thịnh
47 Xã Thái Thành
48 Xã Thái Thọ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật