Huyện Thạch Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thạch Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Thạch Hà có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thạch Hà
2 Xã Ngọc Sơn
3 Xã Thạch Hải
4 Xã Thạch Bàn
5 Xã Thạch Kênh
6 Xã Thạch Sơn
7 Xã Thạch Liên
8 Xã Thạch Đỉnh
9 Xã Phù Việt
10 Xã Thạch Khê
11 Xã Thạch Long
12 Xã Việt Xuyên
13 Xã Thạch Tiến
14 Xã Thạch Thanh
15 Xã Thạch Trị
16 Xã Thạch Lạc
17 Xã Thạch Ngọc
18 Xã Tượng Sơn
19 Xã Thạch Văn
20 Xã Thạch Vĩnh
21 Xã Thạch Thắng
22 Xã Thạch Lưu
23 Xã Thạch Đài
24 Xã Bắc Sơn
25 Xã Thạch Hội
26 Xã Thạch Tân
27 Xã Thạch Lâm
28 Xã Thạch Xuân
29 Xã Thạch Hương
30 Xã Nam Hương
31 Xã Thạch Điền
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật