Huyện Tây Giang có bao nhiêu Xã

Huyện Tây Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Tây Giang có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Ch'ơm
2 Xã Ga Ri
3 Xã A Xan
4 Xã Tr'Hy
5 Xã Lăng
6 Xã A Nông
7 Xã A Tiêng
8 Xã Bha Lê
9 Xã A Vương
10 Xã Dang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật