Huyện Tân Lạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tân Lạc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Tân Lạc có 24 đơn vị hành chính, bao gồm 23 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Khến
2 Xã Ngòi Hoa
3 Xã Trung Hòa
4 Xã Phú Vinh
5 Xã Phú Cường
6 Xã Mỹ Hòa
7 Xã Quy Hậu
8 Xã Phong Phú
9 Xã Quyết Chiến
10 Xã Mãn Đức
11 Xã Địch Giáo
12 Xã Tuân Lộ
13 Xã Tử Nê
14 Xã Thanh Hối
15 Xã Ngọc Mỹ
16 Xã Đông Lai
17 Xã Lũng Vân
18 Xã Bắc Sơn
19 Xã Quy Mỹ
20 Xã Do Nhân
21 Xã Nam Sơn
22 Xã Lỗ Sơn
23 Xã Ngổ Luông
24 Xã Gia Mô
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật