Huyện Tam Đảo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tam Đảo là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tam Đảo
2 Xã Hợp Châu
3 Xã Đạo Trù
4 Xã Yên Dương
5 Xã Bồ Lý
6 Xã Đại Đình
7 Xã Tam Quan
8 Xã Hồ Sơn
9 Xã Minh Quang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật