Huyện Sông Hinh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sông Hinh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Yên. Huyện Sông Hinh có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hai Riêng
2 Xã Ea Lâm
3 Xã Đức Bình Tây
4 Xã Ea Bá
5 Xã Sơn Giang
6 Xã Đức Bình Đông
7 Xã EaBar
8 Xã EaBia
9 Xã EaTrol
10 Xã Sông Hinh
11 Xã Ealy
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật