Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu Xã

Huyện Sơn Tịnh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Sơn Tịnh có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Tịnh Thọ
2 Xã Tịnh Trà
3 Xã Tịnh Phong
4 Xã Tịnh Hiệp
5 Xã Tịnh Bình
6 Xã Tịnh Đông
7 Xã Tịnh Bắc
8 Xã Tịnh Sơn
9 Xã Tịnh Hà
10 Xã Tịnh Giang
11 Xã Tịnh Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật