Huyện Sơn Tây có bao nhiêu Xã

Huyện Sơn Tây là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Sơn Tây có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Sơn Bua
2 Xã Sơn Mùa
3 Xã Sơn Liên
4 Xã Sơn Tân
5 Xã Sơn Màu
6 Xã Sơn Dung
7 Xã Sơn Long
8 Xã Sơn Tinh
9 Xã Sơn Lập
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật