Huyện Sơn Hòa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sơn Hòa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Yên. Huyện Sơn Hòa có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Củng Sơn
2 Xã Phước Tân
3 Xã Sơn Hội
4 Xã Sơn Định
5 Xã Sơn Long
6 Xã Cà Lúi
7 Xã Sơn Phước
8 Xã Sơn Xuân
9 Xã Sơn Nguyên
10 Xã Eachà Rang
11 Xã Krông Pa
12 Xã Suối Bạc
13 Xã Sơn Hà
14 Xã Suối Trai
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật