Huyện Sơn Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sơn Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Sơn Hà có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Di Lăng
2 Xã Sơn Hạ
3 Xã Sơn Thành
4 Xã Sơn Nham
5 Xã Sơn Bao
6 Xã Sơn Linh
7 Xã Sơn Giang
8 Xã Sơn Trung
9 Xã Sơn Thượng
10 Xã Sơn Cao
11 Xã Sơn Hải
12 Xã Sơn Thủy
13 Xã Sơn Kỳ
14 Xã Sơn Ba
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật