Huyện Sơn Dương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sơn Dương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tuyên Quang. Huyện Sơn Dương có 33 đơn vị hành chính, bao gồm 32 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sơn Dương
2 Xã Trung Yên
3 Xã Minh Thanh
4 Xã Tân Trào
5 Xã Vĩnh Lợi
6 Xã Thượng Ấm
7 Xã Bình Yên
8 Xã Lương Thiện
9 Xã Tú Thịnh
10 Xã Cấp Tiến
11 Xã Hợp Thành
12 Xã Phúc Ứng
13 Xã Đông Thọ
14 Xã Kháng Nhật
15 Xã Hợp Hòa
16 Xã Thanh Phát
17 Xã Quyết Thắng
18 Xã Đồng Quý
19 Xã Tuân Lộ
20 Xã Vân Sơn
21 Xã Văn Phú
22 Xã Chi Thiết
23 Xã Đông Lợi
24 Xã Thiện Kế
25 Xã Hồng Lạc
26 Xã Phú Lương
27 Xã Ninh Lai
28 Xã Đại Phú
29 Xã Sơn Nam
30 Xã Hào Phú
31 Xã Tam Đa
32 Xã Sầm Dương
33 Xã Lâm Xuyên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật