Huyện Sìn Hồ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sìn Hồ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Sìn Hồ có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sìn Hồ
2 Xã Chăn Nưa
3 Xã Pa Tần
4 Xã Phìn Hồ
5 Xã Hồng Thu
6 Xã Phăng Sô Lin
7 Xã Ma Quai
8 Xã Lùng Thàng
9 Xã Tả Phìn
10 Xã Sà Dề Phìn
11 Xã Nậm Tăm
12 Xã Tả Ngảo
13 Xã Pu Sam Cáp
14 Xã Nậm Cha
15 Xã Pa Khoá
16 Xã Làng Mô
17 Xã Noong Hẻo
18 Xã Nậm Mạ
19 Xã Căn Co
20 Xã Tủa Sín Chải
21 Xã Nậm Cuổi
22 Xã Nậm Hăn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật