Huyện Quỳnh Phụ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quỳnh Phụ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Quỳnh Phụ có 38 đơn vị hành chính, bao gồm 36 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quỳnh Côi
2 Xã An Khê
3 Xã An Đồng
4 Xã Quỳnh Hoa
5 Xã Quỳnh Lâm
6 Xã Quỳnh Thọ
7 Xã An Hiệp
8 Xã Quỳnh Hoàng
9 Xã Quỳnh Giao
10 Xã An Thái
11 Xã An Cầu
12 Xã Quỳnh Hồng
13 Xã Quỳnh Khê
14 Xã Quỳnh Minh
15 Xã An Ninh
16 Xã Quỳnh Ngọc
17 Xã Quỳnh Hải
18 Thị trấn Thị trấn An Bài
19 Xã An Ấp
20 Xã Quỳnh Hội
21 Xã Quỳnh Sơn
22 Xã Quỳnh Mỹ
23 Xã An Quí
24 Xã An Thanh
25 Xã Quỳnh Châu
26 Xã An Vũ
27 Xã An Lễ
28 Xã Quỳnh Hưng
29 Xã Quỳnh Bảo
30 Xã An Mỹ
31 Xã Quỳnh Nguyên
32 Xã An Vinh
33 Xã Quỳnh Xá
34 Xã An Dục
35 Xã Đông Hải
36 Xã Quỳnh Trang
37 Xã An Tràng
38 Xã Đồng Tiến
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật