Huyện Quỳnh Nhai có bao nhiêu Xã

Huyện Quỳnh Nhai là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Quỳnh Nhai có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Mường Chiên
2 Xã Cà Nàng
3 Xã Chiềng Khay
4 Xã Mường Giôn
5 Xã Pá Ma Pha Khinh
6 Xã Chiềng Ơn
7 Xã Mường Giàng
8 Xã Chiềng Bằng
9 Xã Mường Sại
10 Xã Nậm ét
11 Xã Chiềng Khoang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật