Huyện Quế Võ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quế Võ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Quế Võ có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phố Mới
2 Xã Việt Thống
3 Xã Đại Xuân
4 Xã Nhân Hòa
5 Xã Bằng An
6 Xã Phương Liễu
7 Xã Quế Tân
8 Xã Phù Lương
9 Xã Phù Lãng
10 Xã Phượng Mao
11 Xã Việt Hùng
12 Xã Ngọc Xá
13 Xã Châu Phong
14 Xã Bồng Lai
15 Xã Cách Bi
16 Xã Đào Viên
17 Xã Yên Giả
18 Xã Mộ Đạo
19 Xã Đức Long
20 Xã Chi Lăng
21 Xã Hán Quảng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật