Huyện Quảng Xương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quảng Xương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Quảng Xương có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quảng Xương
2 Xã Quảng Tân
3 Xã Quảng Trạch
4 Xã Quảng Phong
5 Xã Quảng Đức
6 Xã Quảng Định
7 Xã Quảng Nhân
8 Xã Quảng Ninh
9 Xã Quảng Bình
10 Xã Quảng Hợp
11 Xã Quảng Văn
12 Xã Quảng Long
13 Xã Quảng Yên
14 Xã Quảng Hòa
15 Xã Quảng Lĩnh
16 Xã Quảng Khê
17 Xã Quảng Trung
18 Xã Quảng Chính
19 Xã Quảng Ngọc
20 Xã Quảng Trường
21 Xã Quảng Phúc
22 Xã Quảng Vọng
23 Xã Quảng Giao
24 Xã Quảng Hải
25 Xã Quảng Lưu
26 Xã Quảng Lộc
27 Xã Quảng Lợi
28 Xã Quảng Nham
29 Xã Quảng Thạch
30 Xã Quảng Thái
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật