Huyện Quảng Trạch có bao nhiêu Xã

Huyện Quảng Trạch là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Quảng Bình. Huyện Quảng Trạch có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Quảng Hợp
2 Xã Quảng Kim
3 Xã Quảng Đông
4 Xã Quảng Phú
5 Xã Quảng Châu
6 Xã Quảng Thạch
7 Xã Quảng Lưu
8 Xã Quảng Tùng
9 Xã Cảnh Dương
10 Xã Quảng Tiến
11 Xã Quảng Hưng
12 Xã Quảng Xuân
13 Xã Cảnh Hóa
14 Xã Quảng Liên
15 Xã Quảng Trường
16 Xã Quảng Phương
17 Xã Phù Hóa
18 Xã Quảng Thanh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật