Huyện Quảng Điền có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quảng Điền là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế. Huyện Quảng Điền có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sịa
2 Xã Quảng Thái
3 Xã Quảng Ngạn
4 Xã Quảng Lợi
5 Xã Quảng Công
6 Xã Quảng Phước
7 Xã Quảng Vinh
8 Xã Quảng An
9 Xã Quảng Thành
10 Xã Quảng Thọ
11 Xã Quảng Phú
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật