Huyện Quang Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quang Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Quang Bình có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Xuân Minh
2 Xã Tiên Nguyên
3 Xã Tân Nam
4 Xã Bản Rịa
5 Xã Yên Thành
6 Thị trấn Thị trấn Yên Bình
7 Xã Tân Trịnh
8 Xã Tân Bắc
9 Xã Bằng Lang
10 Xã Yên Hà
11 Xã Hương Sơn
12 Xã Xuân Giang
13 Xã Nà Khương
14 Xã Tiên Yên
15 Xã Vĩ Thượng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật