Huyện Quan Hóa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quan Hóa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Quan Hóa có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quan Hóa
2 Xã Thành Sơn
3 Xã Trung Sơn
4 Xã Phú Thanh
5 Xã Trung Thành
6 Xã Phú Lệ
7 Xã Phú Sơn
8 Xã Phú Xuân
9 Xã Thanh Xuân
10 Xã Hiền Chung
11 Xã Hiền Kiệt
12 Xã Nam Tiến
13 Xã Hồi Xuân
14 Xã Thiên Phủ
15 Xã Phú Nghiêm
16 Xã Nam Xuân
17 Xã Nam Động
18 Xã Xuân Phú
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật