Huyện Quản Bạ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quản Bạ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Quản Bạ có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tam Sơn
2 Xã Bát Đại Sơn
3 Xã Nghĩa Thuận
4 Xã Cán Tỷ
5 Xã Cao Mã Pờ
6 Xã Thanh Vân
7 Xã Tùng Vài
8 Xã Đông Hà
9 Xã Quản Bạ
10 Xã Lùng Tám
11 Xã Quyết Tiến
12 Xã Tả Ván
13 Xã Thái An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật