Huyện Phước Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phước Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Khâm Đức
2 Xã Phước Xuân
3 Xã Phước Hiệp
4 Xã Phước Hoà
5 Xã Phước Đức
6 Xã Phước Năng
7 Xã Phước Mỹ
8 Xã Phước Chánh
9 Xã Phước Công
10 Xã Phước Kim
11 Xã Phước Lộc
12 Xã Phước Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật