Huyện Phù Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phù Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Phù Yên có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phù Yên
2 Xã Suối Tọ
3 Xã Mường Thải
4 Xã Mường Cơi
5 Xã Quang Huy
6 Xã Huy Bắc
7 Xã Huy Thượng
8 Xã Tân Lang
9 Xã Gia Phù
10 Xã Tường Phù
11 Xã Huy Hạ
12 Xã Huy Tân
13 Xã Mường Lang
14 Xã Suối Bau
15 Xã Huy Tường
16 Xã Mường Do
17 Xã Sập Xa
18 Xã Tường Thượng
19 Xã Tường Tiến
20 Xã Tường Phong
21 Xã Tường Hạ
22 Xã Kim Bon
23 Xã Mường Bang
24 Xã Đá Đỏ
25 Xã Tân Phong
26 Xã Nam Phong
27 Xã Bắc Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật