Huyện Phú Xuyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phú Xuyên là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Phú Xuyên có 28 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phú Minh
2 Thị trấn Thị trấn Phú Xuyên
3 Xã Hồng Minh
4 Xã Phượng Dực
5 Xã Văn Nhân
6 Xã Thụy Phú
7 Xã Tri Trung
8 Xã Đại Thắng
9 Xã Phú Túc
10 Xã Văn Hoàng
11 Xã Hồng Thái
12 Xã Hoàng Long
13 Xã Quang Trung
14 Xã Nam Phong
15 Xã Nam Triều
16 Xã Tân Dân
17 Xã Sơn Hà
18 Xã Chuyên Mỹ
19 Xã Khai Thái
20 Xã Phúc Tiến
21 Xã Vân Từ
22 Xã Tri Thủy
23 Xã Đại Xuyên
24 Xã Phú Yên
25 Xã Bạch Hạ
26 Xã Quang Lãng
27 Xã Châu Can
28 Xã Minh Tân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật