Huyện Phú Quí có bao nhiêu Xã

Huyện Phú Quí là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Huyện Phú Quí có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Ngũ Phụng
2 Xã Long Hải
3 Xã Tam Thanh
Báo Võ Thuật