Huyện Phú Hoà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phú Hoà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Yên. Huyện Phú Hoà có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Hòa Quang Bắc
2 Xã Hòa Quang Nam
3 Xã Hòa Hội
4 Xã Hòa Trị
5 Xã Hòa An
6 Xã Hòa Định Đông
7 Thị trấn Thị Trấn Phú Hoà
8 Xã Hòa Định Tây
9 Xã Hòa Thắng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật