Huyện Phù Cát có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phù Cát là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Định. Huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ngô Mây
2 Xã Cát Sơn
3 Xã Cát Minh
4 Xã Cát Khánh
5 Xã Cát Tài
6 Xã Cát Lâm
7 Xã Cát Hanh
8 Xã Cát Thành
9 Xã Cát Trinh
10 Xã Cát Hải
11 Xã Cát Hiệp
12 Xã Cát Nhơn
13 Xã Cát Hưng
14 Xã Cát Tường
15 Xã Cát Tân
16 Xã Cát Tiến
17 Xã Cát Thắng
18 Xã Cát Chánh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật