Huyện Nông Sơn có bao nhiêu Xã

Huyện Nông Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Nông Sơn có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Quế Trung
2 Xã Quế Ninh
3 Xã Phước Ninh
4 Xã Quế Lộc
5 Xã Sơn Viên
6 Xã Quế Phước
7 Xã Quế Lâm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật