Huyện Ninh Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ninh Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Thuận. Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tân Sơn
2 Xã Lâm Sơn
3 Xã Lương Sơn
4 Xã Quảng Sơn
5 Xã Mỹ Sơn
6 Xã Hòa Sơn
7 Xã Ma Nới
8 Xã Nhơn Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật