Huyện Ninh Phước có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ninh Phước là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Thuận. Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phước Dân
2 Xã Phước Sơn
3 Xã Phước Thái
4 Xã Phước Hậu
5 Xã Phước Thuận
6 Xã An Hải
7 Xã Phước Hữu
8 Xã Phước Hải
9 Xã Phước Vinh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật