Huyện Ninh Hải có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ninh Hải là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Thuận. Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Khánh Hải
2 Xã Vĩnh Hải
3 Xã Phương Hải
4 Xã Tân Hải
5 Xã Xuân Hải
6 Xã Hộ Hải
7 Xã Tri Hải
8 Xã Nhơn Hải
9 Xã Thanh Hải
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật