Huyện Nho Quan có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nho Quan là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Nho Quan có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nho Quan
2 Xã Xích Thổ
3 Xã Gia Lâm
4 Xã Gia Sơn
5 Xã Thạch Bình
6 Xã Gia Thủy
7 Xã Gia Tường
8 Xã Cúc Phương
9 Xã Phú Sơn
10 Xã Đức Long
11 Xã Lạc Vân
12 Xã Đồng Phong
13 Xã Yên Quang
14 Xã Lạng Phong
15 Xã Thượng Hòa
16 Xã Văn Phong
17 Xã Văn Phương
18 Xã Thanh Lạc
19 Xã Sơn Lai
20 Xã Sơn Thành
21 Xã Văn Phú
22 Xã Phú Lộc
23 Xã Kỳ Phú
24 Xã Quỳnh Lưu
25 Xã Sơn Hà
26 Xã Phú Long
27 Xã Quảng Lạc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật