Huyện Nghĩa Hưng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nghĩa Hưng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Nghĩa Hưng có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Liễu Đề
2 Thị trấn Thị trấn Rạng Đông
3 Xã Nghĩa Đồng
4 Xã Nghĩa Thịnh
5 Xã Nghĩa Minh
6 Xã Nghĩa Thái
7 Xã Hoàng Nam
8 Xã Nghĩa Châu
9 Xã Nghĩa Trung
10 Xã Nghĩa Sơn
11 Xã Nghĩa Lạc
12 Xã Nghĩa Hồng
13 Xã Nghĩa Phong
14 Xã Nghĩa Phú
15 Xã Nghĩa Bình
16 Thị trấn Thị trấn Quỹ Nhất
17 Xã Nghĩa Tân
18 Xã Nghĩa Hùng
19 Xã Nghĩa Lâm
20 Xã Nghĩa Thành
21 Xã Nghĩa Thắng
22 Xã Nghĩa Lợi
23 Xã Nghĩa Hải
24 Xã Nghĩa Phúc
25 Xã Nam Điền
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật