Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nghĩa Hành là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Nghĩa Hành có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chợ Chùa
2 Xã Hành Thuận
3 Xã Hành Dũng
4 Xã Hành Trung
5 Xã Hành Nhân
6 Xã Hành Đức
7 Xã Hành Minh
8 Xã Hành Phước
9 Xã Hành Thiện
10 Xã Hành Thịnh
11 Xã Hành Tín Tây
12 Xã Hành Tín Đông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật