Huyện Nghi Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nghi Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Huyện Nghi Lộc có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quán Hành
2 Xã Nghi Văn
3 Xã Nghi Yên
4 Xã Nghi Tiến
5 Xã Nghi Hưng
6 Xã Nghi Đồng
7 Xã Nghi Thiết
8 Xã Nghi Lâm
9 Xã Nghi Quang
10 Xã Nghi Kiều
11 Xã Nghi Mỹ
12 Xã Nghi Phương
13 Xã Nghi Thuận
14 Xã Nghi Long
15 Xã Nghi Xá
16 Xã Nghi Hợp
17 Xã Nghi Hoa
18 Xã Nghi Khánh
19 Xã Nghi Thịnh
20 Xã Nghi Công Bắc
21 Xã Nghi Công Nam
22 Xã Nghi Thạch
23 Xã Nghi Trung
24 Xã Nghi Trường
25 Xã Nghi Diên
26 Xã Nghi Phong
27 Xã Nghi Xuân
28 Xã Nghi Vạn
29 Xã Phúc Thọ
30 Xã Nghi Thái
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật