Huyện Ngân Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ngân Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Ngân Sơn có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nà Phặc
2 Xã Thượng Ân
3 Xã Bằng Vân
4 Xã Cốc Đán
5 Xã Trung Hoà
6 Xã Đức Vân
7 Xã Vân Tùng
8 Xã Thượng Quan
9 Xã Lãng Ngâm
10 Xã Thuần Mang
11 Xã Hương Nê
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật