Huyện Nam Trà My có bao nhiêu Xã

Huyện Nam Trà My là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Nam Trà My có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Trà Leng
2 Xã Trà Dơn
3 Xã Trà Tập
4 Xã Trà Mai
5 Xã Trà Cang
6 Xã Trà Linh
7 Xã Trà Nam
8 Xã Trà Don
9 Xã Trà Vân
10 Xã Trà Vinh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật