Huyện Mường La có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường La là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Mường La có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ít Ong
2 Xã Nậm Giôn
3 Xã Chiềng Lao
4 Xã Hua Trai
5 Xã Ngọc Chiến
6 Xã Mường Trai
7 Xã Nậm Păm
8 Xã Chiềng Muôn
9 Xã Chiềng Ân
10 Xã Pi Toong
11 Xã Chiềng Công
12 Xã Tạ Bú
13 Xã Chiềng San
14 Xã Mường Bú
15 Xã Chiềng Hoa
16 Xã Mường Chùm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật