Huyện Mường Khương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Khương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Mường Khương có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Pha Long
2 Xã Tả Ngải Chồ
3 Xã Tung Chung Phố
4 Thị trấn Thị trấn Mường Khương
5 Xã Dìn Chin
6 Xã Tả Gia Khâu
7 Xã Nậm Chảy
8 Xã Nấm Lư
9 Xã Lùng Khấu Nhin
10 Xã Thanh Bình
11 Xã Cao Sơn
12 Xã Lùng Vai
13 Xã Bản Lầu
14 Xã La Pan Tẩn
15 Xã Tả Thàng
16 Xã Bản Sen
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật