Huyện Mộ Đức có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mộ Đức là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Mộ Đức có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mộ Đức
2 Xã Đức Lợi
3 Xã Đức Thắng
4 Xã Đức Nhuận
5 Xã Đức Chánh
6 Xã Đức Hiệp
7 Xã Đức Minh
8 Xã Đức Thạnh
9 Xã Đức Hòa
10 Xã Đức Tân
11 Xã Đức Phú
12 Xã Đức Phong
13 Xã Đức Lân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật