Huyện Minh Long có bao nhiêu Xã

Huyện Minh Long là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Minh Long có 5 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Long Sơn
2 Xã Long Mai
3 Xã Thanh An
4 Xã Long Môn
5 Xã Long Hiệp
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật