Huyện Minh Hóa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Minh Hóa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Bình. Huyện Minh Hóa có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quy Đạt
2 Xã Dân Hóa
3 Xã Trọng Hóa
4 Xã Hóa Phúc
5 Xã Hồng Hóa
6 Xã Hóa Thanh
7 Xã Hóa Tiến
8 Xã Hóa Hợp
9 Xã Xuân Hóa
10 Xã Yên Hóa
11 Xã Minh Hóa
12 Xã Tân Hóa
13 Xã Hóa Sơn
14 Xã Quy Hóa
15 Xã Trung Hóa
16 Xã Thượng Hóa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật