Huyện M'Đrắk có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện M'Đrắk là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện M'Đrắk có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn M'Đrắk
2 Xã Cư Prao
3 Xã Ea Pil
4 Xã Ea Lai
5 Xã Ea H'MLay
6 Xã Krông Jing
7 Xã Ea M' Doal
8 Xã Ea Riêng
9 Xã Cư M'ta
10 Xã Cư K Róa
11 Xã Krông Á
12 Xã Cư San
13 Xã Ea Trang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật