Huyện Lý Sơn có bao nhiêu Xã

Huyện Lý Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Lý Sơn có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã An Vĩnh
2 Xã An Hải
3 Xã An Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật