Huyện Lý Nhân có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lý Nhân là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Nam. Huyện Lý Nhân có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vĩnh Trụ
2 Xã Hợp Lý
3 Xã Nguyên Lý
4 Xã Chính Lý
5 Xã Chân Lý
6 Xã Đạo Lý
7 Xã Công Lý
8 Xã Văn Lý
9 Xã Bắc Lý
10 Xã Đức Lý
11 Xã Nhân Đạo
12 Xã Đồng Lý
13 Xã Nhân Thịnh
14 Xã Nhân Hưng
15 Xã Nhân Khang
16 Xã Nhân Mỹ
17 Xã Nhân Nghĩa
18 Xã Nhân Chính
19 Xã Nhân Bình
20 Xã Phú Phúc
21 Xã Xuân Khê
22 Xã Tiến Thắng
23 Xã Hòa Hậu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật